Artikel 1: Pickl

1. Pickl is een journalistiek onafhankelijk nieuwsmedium van de opleiding Mediaredactiemedewerker van ROC van Twente dat zich richt op nieuws, achtergronden en opinie over de leefwereld van jongeren tussen 16 en 23 jaar.

Artikel 2: Doelstellingen
1. Pickl biedt een brede keuze van nieuws en achtergrondinformatie over en voor iedereen die deel uitmaakt van de leefwereld van jongeren tussen 16 en 23 jaar.
2. Pickl vormt een informatiebron voor een ieder die, op welke wijze dan ook, geïnteresseerd is in de leefwereld van jongeren tussen 16 en 23 jaar.
3. Door de aard van de berichtgeving biedt de redactie van Pickl de lezer informatie, relevante achtergronden en prikkelt tot meningsvorming en debat.

Artikel 3: Onafhankelijkheid
1. Pickl is een medium dat onafhankelijk is van welke belangengroep dan ook.
2. Pickl streeft een objectieve berichtgeving na.
3. De redactie is vrij om te publiceren over alle zaken die passen binnen de doelstellingen van Pickl.
4. De redactie publiceert zonder vooraf toestemming te vragen voor publicatie aan derden, tenzij anders overeengekomen.
5. Pickl biedt platformen tot debat en meningsvorming, maar behoudt zich het recht voor in te grijpen bij uitingen die niet passend zijn en / of fatsoensnormen overschrijden.
6. Pickl plaatst geen anonieme reacties op haar website, tenzij de identiteit van de auteur hiervan bekend is bij de redactie.
7. De redactie handelt extra zorgvuldig bij de berichtgeving van extreme gebeurtenissen, de behandeling van controversiële onderwerpen en bij het verwerken van informatie die de privacy van mensen raakt.

Artikel 4: Verschijningsvormen
Publicaties worden hoofdzakelijk verspreid via het online-platform. Nevengebruik van artikelen door anderen dan de redactie is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.

Artikel 5: Hoofdredactie
1. De hoofdredactie wordt gevormd door de hoofdredacteur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de redactie.
2. De hoofdredacteur is te allen tijde verantwoordelijk voor artikelen van de hand van de redacteuren van Pickl.

Artikel 6: Redactie
1. De redactie bestaat uit studentredacteuren die, onder leiding van de hoofdredacteur, werken aan journalistieke producties.
2. Studentredacteuren zijn studenten van de opleiding Mediaredactie van ROC van Twente.
3. Derden kunnen ingezonden brieven en/of opiniërende artikelen aanbieden voor plaatsing in Pickl. De redactie behoudt het recht deze bijdragen in te korten.